Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności

piątek, 24 czerwca 2016 - 14:22
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu 5 Rogów w Warszawie

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania tzw. placu Pięciu Rogów w Warszawie, czyli obszaru w obrębie skrzyżowania ulic: Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda przy uwzględnieniu relacji placu z ulicami znajdującymi się z „całościowym obszarze opracowania konkursowego”.

W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:
-
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, a ponadto:
-
dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.
-
w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

- atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania placu, w kontekście spełnienia celu konkursu - waga kryterium - 80%
- uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji - waga kryterium - 20%

 

wtorek, 21 czerwca 2016 - 12:22
Plac Pięciu Rogów – rusza konkurs architektoniczny

Plac u zbiegu  ul. Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej zwany potocznie  Placem Pięciu Rogów zostanie przywrócony pieszym i nie będzie już miejscem zdominowanym przez auta. We wtorek, 21 czerwca, po zakończeniu konsultacji, miasto ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Pięciu Rogów.

- Chcemy poprawić jakość życia mieszkańców i przywrócić miejskim placom ich właściwe funkcje, integrujące mieszkańców. Odchodzimy od priorytetowego traktowania ruchu samochodowego, teraz pierwszeństwo otrzymają piesi. To duże wyzwanie, wymagające zmiany świadomości i przyzwyczajeń. Nasze działania, wpisujące się w konsultowaną właśnie Warszawską Politykę Mobilności, zaczynamy w Śródmieściu, od Placu Pięciu Rogów - mówi Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy.

Wcześniej w ramach działań konsultacyjnych przeprowadzono diagnozę funkcjonowania placu metodami psychologii środowiskowej. Obserwacje przeprowadzone w ubiegłym roku jednoznacznie wykazały, że ten obszar jest zdominowany przez samochody, przestrzeń nie jest przyjazna pieszym.  Jest ona szczególnie trudno dostępna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, wiele do życzenia pozostawia także lokalizacja przejść dla pieszych, brakuje miejsc do odpoczynku.

W tym roku przeprowadzono natomiast kolejny etap konsultacji społecznych, które trwały od 7 do 30 maja. Odbyły się spotkania i spacery z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, oraz zbieranie opinii. Uczestnicy konsultacji mogli wypowiedzieć się w terenie - Na Placu Pięciu Rogów, a także za pomocą ankiety on-line. Swoimi opiniami na temat placu podzieliły się 674 osoby, które wskazały jednoznacznie na konieczność ograniczenia ruchu samochodowego na tym terenie, stworzenia miejsc z zielenią, wdrożenia systemu zapewniającego dostawy do lokali w wydzielonym czasie oraz zadbanie o estetykę przestrzeni. 

We wtorek  21 czerwca, miasto ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny  na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Pięciu Rogów.

Zadaniem projektantów jest zaprojektowanie placu jako przestrzeni dostępnej i bezpiecznej, przyjaznej pieszym. Architekci zaproponują sposób uporządkowania placu, wskażą rejony funkcjonowania ogródków gastronomicznych, zaproponują rozwiązania dotyczące małej architektury i zieleni, zaprojektują rozwiązania dotyczące uspokojenia ruchu samochodowego i obsługę komunikacyjną przyległych posesji.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 8 lipca 2016 r.

do godz. 16.00, a termin składania prac konkursowych mija 26 października 2016 r. o godz. 16.00.

Najlepszą koncepcję placu - pod względem wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym wyłoni sąd konkursowy pod przewodnictwem dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - Marka Mikosa.

Oceniana będzie atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań (80 proc.) oraz uwarunkowania finansowe realizacji koncepcji i ekonomika późniejszej eksploatacji (20 proc.). 

Zdobywca I nagrody otrzyma 70 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagrody - 50 tys. zł,  a III – 30 tys. zł. Osoby wyróżnione otrzymają 30 tys. złotych (łącznie). 

Regulami konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/konkurs5r  

środa, 15 czerwca 2016 - 10:30
Jak zostały rozpatrzone uwagi złożone przez mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiechceckiego "Wiecha"?
czwartek, 09 czerwca 2016 - 11:51
Przygotowany do uchwalenia: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielce część I
wtorek, 17 maja 2016 - 12:26
Jaki plac Pięciu Rogów?
wtorek, 17 maja 2016 - 12:20
Jaki plac Defilad?