Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności

wtorek, 19 lipca 2016 - 10:43
Zaproszenie do złożenia prac konkursowych (konkurs - Plac 5 Rogów)

Organizator konkursu informuje, że zakończono weryfikację Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Po wezwaniu Uczestników do uzupełnień i wyjaśnień, do konkursu zakwalifikowano wszystkich Uczestników, którzy złożyli Wnioski w terminie.
Zaproszenia do złożenia prac konkursowych zostały wysłane drogą mailową na adres podany we Wniosku.
Jeżeli ktoś z Uczestników nie otrzymał Zaproszenia proszę o kontakt mailowy z Organizatorem: konkursy@um.warszawa.pl 

wtorek, 19 lipca 2016 - 10:39
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu 5 Rogów w Warszawie

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania tzw. placu Pięciu Rogów w Warszawie, czyli obszaru w obrębie skrzyżowania ulic: Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda przy uwzględnieniu relacji placu z ulicami znajdującymi się z „całościowym obszarze opracowania konkursowego”.

W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:
-
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, a ponadto:
-
dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.
-
w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

- atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania placu, w kontekście spełnienia celu konkursu - waga kryterium - 80%
- uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji - waga kryterium - 20%

 

INFORMACJE
 

19.07.2016
Organizator konkursu informuje, że zakończono weryfikację Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Po wezwaniu Uczestników do uzupełnień i wyjaśnień, do konkursu zakwalifikowano wszystkich Uczestników, którzy złożyli Wnioski w terminie.
Zaproszenia do złożenia prac konkursowych zostały wysłane drogą mailową na adres podany we Wniosku.
Jeżeli ktoś z Uczestników nie otrzymał Zaproszenia proszę o kontakt mailowy z Organizatorem: konkursy@um.warszawa.pl. 
 

czwartek, 07 lipca 2016 - 14:03
Plan na plan - partycypacja w planowaniu miejscowym
wtorek, 21 czerwca 2016 - 12:22
Plac Pięciu Rogów – rusza konkurs architektoniczny
środa, 15 czerwca 2016 - 10:30
Jak zostały rozpatrzone uwagi złożone przez mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiechceckiego "Wiecha"?
czwartek, 09 czerwca 2016 - 11:51
Przygotowany do uchwalenia: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielce część I