Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wydawnictwa o architekturze i rozwoju Warszawy

Increase Zwykły Decrease
 • Klimat Warszawy

  W 2017 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy zleciło opracowanie raportu pod tytułem: Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie. Liderem zespołu autorskiego złożonego ze specjalistów reprezentujących różne instytucje została firma Atmoterm SA.

  Zobacz
 • Wisła w Warszawie

  Publikacja, wydana w 2000 roku, prezentuje wyniki prac prowadzonych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Architektury Biura Zarządu m.st. Warszawy w latach 1997-2000, których przedmiotem było określenie warunków i możliwości zagospodarowania doliny Wisły oraz jej ochrony. Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach środowiska przyrodniczego, ponieważ walory przyrodnicze doliny Wisły są uznawane za unikatowe w skali Europy, a dalsze użytkowanie i zagospodarowanie nie może pomniejszać tych wartości. Publikacja jest zbiorem artykułów i opracowań tematycznych i chyba pierwszym tego rodzaju wydawnictwem kompleksowo traktującym możliwości kształtowania i ochrony doliny Wisły. Zawiera też artykuły poświęcone zagadnieniom technicznym i prawnym. Stanowiska i opinie autorów mają charakter subiektywny i nie przekładają się wprost na możliwości zagospodarowania doliny Wisły. 

   Publikacji towarzyszą mapy Pasma Nadwiślańskiego - warszawskiego odcinka doliny Wisły wraz ze skarpą warszawską, opracowane przy współpracy z autorami poszczególnych artykułów.

   

  Spis treści:

  1. Przedmowa
  2. Charakterystyki hydrologiczne (Ewa Bogdanowicz z zespołem)
  3. Geologia (Wojciech Zaczkiewicz)
  4. Geomorfologia i wody powierzchniowe (Zdzisław Biernacki)
  5. Gleby (Tomasz Stuczyński z zespołem)
  6. Przyrodnicze oblicza doliny Wisły (Anna Ronikier-Dolańska)
  7. System informacji przestrzennej o środowisku (Irmina Głowacka, Jolanta Pawlak)
  8. Roślinność (Anna Kozłowska)
  9. Fauna (Maciej Luniak z zespołem)
  10. Motyle Skarpy Ursynowskiej (Marcin Sielezniew)
  11. Walory przyrodnicze a zagospodarowanie doliny Wisły (Ewa Gacka-Grzesikiewicz)
  12. Rozwój Warszawy i powiększanie się "warszawskiego" odcinka Wisły (Jacek Skorupski)
  13. Ocena i propozycja zabudowy hydrotechnicznej koryta Wisły (Adam Jacewicz)
  14. Zagospodarowanie i ochrona międzywala Wisły - aspekty formalno-prawne i proceduralne (Bartłomiej Kolipiński)
  15. Stan czystości wód rzeki Wisły w rejonie Warszawy w latach 1998-1999 w świetle badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (Marta Sobieraj)

  Mapy:

  1. Geologia utworów powierzchniowych (opr. Ryszard Gimpel, Dariusz Kuberski, Wojciech Zaczkiewicz, Biuro Badań Geologicznych i Ochrony Środowiska "Ekoprojekt" w Warszawie)
  2. Geomorfologia (opr. dr Zdzisław Biernacki, współpraca Małgorzata Teisseyre-Sierpińska)
  3. Hydrografia (opr. dr Zdzisław Biernacki)
  4. Gleby (opr. zespół pod kier. dra Tomasza Stuczyńskiego, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
  5. Roślinność rzeczywista (opr. dr Anna Kozłowska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)
  6. Charakterystyka i typy zabudowy (opr. Jolanta Lickiewicz, Paweł Lisicki, Jolanta Pawlak, Witold Pietrusiewicz)
  Zobacz
 • Cyfrowa panorama miasta. GIS w analizach krajobrazu Warszawy

  Współczesna panorama Warszawy stanowi bardzo zróżnicowany i niejednolity stylowo krajobraz miejski, podlegający w ostatnich latach intensywnym przeobrażeniom, których najbardziej widocznym elementem są nowe wieżowce. Dzięki sporządzonej 5 lat temu cyfrowej makiecie miasta i zastosowaniu narzędzi GIS 3D możliwe stało się monitorowanie zmian i kształtowanie przyszłej sylwety stolicy, a także ochrona widokowa Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Artykuł Wojciecha Oleńskiego z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie został opublikowany w magazynie "Arcana GIS", wiosna 2012, s. 27.

  Zobacz
 • Warszawa. Rozwój przestrzenny

  Dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja została wydana w 1993 roku przez Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Prezentuje rozwój przestrzenny miasta, omawia historię planowania przestrzennego Warszawy i jego kontekst polityczny i gospodarczy, a także regionalny, zarysowując kolejne koncepcje Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

  Opracowanie wymienia najważniejsze dokumenty planistyczne dotyczące Warszawy, zawiera też obszerne kalendarium historyczne obejmujące wydarzenia, które wpływały na rozwój miasta oraz dane statystyczne z lat 90. XX wieku.

  Publikacja zajmuje się też przyszłym rozwojem miasta z perspektywy początku ostatniej dekady ubiegłego wieku. W aneksach zawarto omówienie dwóch przykładowych tematów szczegółowych, istotnych dla warszawskiej urbanistyki lat 90. - koncepcji zagospodarowania ścisłego centrum Warszawy i odbudowy północnej pierzei placu Teatralnego.

  Zobacz