Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji budynku położonego przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie.
Harmonogram

 

 

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

do 27 listopada 2019 r.

Składanie Wniosków

do 9 grudnia 2019 r., do godz. 16.00

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

do 22 stycznia 2020 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy Urzędu: 8.00 – 16.00)

Do 25 lutego 2020 r., do godz. 16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE


06.03.2020


Publiczne ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na dzień 11 marca 2020 r. na godzinę 10.00.

 

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Parter. Czarna Sala. 

 

04.02.2020

 

Infrormujemy, że na stronie konkursowej zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu.
Jednocześnie Organizator zmienił zapisy Regulaminu w zakresie terminu na składanie prac konkursowych. 

Nowy termin składania prac: 25 lutego 2020 r. 

17.12.2019

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, Organizator rozesłał (drogą mailową) do uczestników konkursu zaproszenie do złożenia pracy konkursowej.

Wysłaliśmy równiez informacje o wnioskach nie spełniających wymogów formalnych, czyli niepodpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Bardzo prosimy o sprawdzenie wiadomość (także katalogu SPAM) i w razie nieotrzymania Zaproszenia skontaktować się z Organizatorem. 


11.12.2019

Organiztor informuje, że obecnie trwa weryfikacja wniosków. Jeśli wnioski będą wymagać uzupełnień/wyjaśnień zostaną wysłane wezwania do uzupełnień/wyjaśnień na adresy mailowe podane we wnioskach.  

Kwalifikacja uczestników będzie możliwa po upływie terminu na uzupełnienie wniosków.

 

3.12.2019 

Na stronie konkursowej zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.  

 

Kontakt

 

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:
• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursstarynkiewicza@um.warszawa.pl
 ( w tytule maila: „KONKURS – STARYNKIEWICZA” )

Opis

 

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
• usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6
• usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

Skład Sądu Konkursowego

Imię i Nazwisko

Informacja

Funkcja

Małgorzata Nowaczyk

Architekt

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Przewodnicząca Sądu

Beata Bejtman-Kuźmienko

Architekt

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Sędzia

Sylwia Brzezińska

Architekt

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Sędzia

Marcin Goncikowski

Architekt

Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia referent

Beata Koźliczak

Architekt

Biuro Administracyjne

Sędzia

Kamil Miklaszewski

Architekt

Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia

Kamila Zakrzewska

Architekt

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sędzia

 

 

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji przebudowy budynku biurowego zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 7/9 (numer ew. 6 obręb 2-01-01) wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej budynku biurowego, przeznaczonego na potrzeby urzędu, wykonanej na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu.

 

 

ZADANIE KONKURSOWE

Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie koncepcji architektonicznej budynku biurowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miasta st. Warszawy wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

Wytyczne Zamawiającego wskazane poniżej stanowią zalecenia dla Uczestników konkursów podane w celu możliwie pełnego spełnienia wymagań Zamawiającego. Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego będzie oceniana i punktowana w oparciu o kryterium opisane w pkt 2.1 Rozdziału V regulaminu konkursu. 

KRYTERIA DOPUSZCZENIA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‑ miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

a)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 
W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

b)    Spełniają warunki udziału w konkursie.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

 Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy:

a)   wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.

 

b)   wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej, o powierzchni całkowitej nadziemnej co najmniej 2.500 m2, które są w trakcie realizacji lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Prace konkursowe oceniane będą według podanych poniżej kryteriów.

 

Kryteria oceny pracy konkursowej

Waga procentowa

Funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych.

40 %

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego

30 %

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań

30 %

Nagrody

 I nagroda pieniężna w wysokości       30.000 zł.oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej rękiII nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł.III nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł.oraz pula na wyróżnienia: 5.000 zł,

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu
(plik: Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu.pdf, rozmiar pliku: 287.48 KB)
Pobierz
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.
(plik: Odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.pdf, rozmiar pliku: 305.46 KB)
Pobierz
3. Regulamin konkursu wersja 2
(plik: REGULAMIN KONKURSU Starynkiewicza_wersja 2.pdf, rozmiar pliku: 1.46 MB)
Pobierz
4. Załącznik Z1.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik Z1.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.doc, rozmiar pliku: 56.5 KB)
Pobierz
5. Załącznik Z1.1A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego
(plik: Załącznik Z1.1A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego.docx, rozmiar pliku: 15.57 KB)
Pobierz
6. Załącznik Z1.2 Wzór Pełnomocnictwa
(plik: Załącznik Z1.2 Wzór Pełnomocnictwa.docx, rozmiar pliku: 16.49 KB)
Pobierz
7. Załącznik Z1.3 Jednolity europejski dokument zamówieniowy JEDZ
(plik: Załącznik Z1.3 Jednolity europejski dokument zamówieniowy JEDZ.zip, rozmiar pliku: 84.4 KB)
Pobierz
8. Załącznik Z1.4 Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej Istotne Postanowienia Umowy
(plik: Załącznik Z1.4 Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej Istotne Postanowienia Umowy.pdf, rozmiar pliku: 431.14 KB)
Pobierz
9. Załącznik Z1.5 Karta identyfikacyjna
(plik: Załącznik Z1.5 Karta identyfikacyjna.doc, rozmiar pliku: 42 KB)
Pobierz
10. Załącznik Z1.6 Pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Załącznik Z1.6 Pokwitowanie złożenia pracy.doc, rozmiar pliku: 30 KB)
Pobierz