Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MOSTU PIESZO–ROWEROWEGO PRZEZ WISŁĘ (COMPETITION FOR AN ARCHITECTURAL CONCEPT OF A PEDESTRIAN AND CYCLIST BRIDGE OVER THE VISTULA RIVER)
Harmonogram

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

Addressing queries concerning the submission of Applications

do 3 stycznia 2017 r.

by 3 January 2017

Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie

Submitting applications for the admission to the Competition 

do 20 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.

by 20 January 2017 4:00 p.m.

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

Addressing queries concerning the terms and Conditions

do 31 marca 2017 r.

by 31 March 2017 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy urzędu od 8 do 16)

Submitting competition works
(during the Office's business hours from 8:00 a.m. till 4:00 p.m.)

do 8 maja 2017 r.

do godz. 16.00

by 8 May 2017 4:00 p.m.

Kontakt

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu:

• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl 

• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 ( z dopiskiem: „MOST DLA PIESZYCH”) 

• korespondencja pocztowa przesyłana na adres:
 Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

---------------------------------------------------------------------------------------------

The only permissible forms of communication with the Secretary of the Competition are:

• by e-mail to konkursy@um.warszawa.pl

• by fax on 22 443 24 50 (with the reference „MOST DLA PIESZYCH”)

• by post to the address:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, Polska

Opis

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, w oparciu o niniejszy Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego. Koncepcja powinna być zgodna z przedstawionymi poniżej wytycznymi w zakresie komunikacji oraz gospodarki wodnej. Poza rozwiązaniami w zakresie architektoniczno–konstrukcyjnymi mostu, koncepcja musi przedstawić sposób sprawnego skomunikowania przyczółków mostu z istniejącymi i projektowanymi szlakami komunikacyjnymi po obu stronach rzeki.

Koncepcję mostu musi cechować wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Obiekt powinien wpisywać się w pejzaż miasta oraz stanowić jego rozpoznawalny fragment poprzez uwzględnienie w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istniejące kierunki widokowe; konstrukcja mostu powinna w sposób przemyślany i harmonizujący ingerować w panoramę miasta jaka rozpościera się z prawego brzegu Wisły. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

The competition involves the preparation of architectural concepts for a pedestrian and cycle bridge joining the banks of the Vistula River in the vicinity of Karowa and Okrzei Streets.

The aim of the competition is to select the best architectural concept for the pedestrian and cycle bridge in architectural, visual, functional, communication and economic terms.

The task included in the competition consists of the preparation of an architectural concept of a pedestrian and cycle bridge, on the basis of the Terms and Conditions and content-based appendices. The concept should be prepared according to the guidelines concerning transport and water management presented below. Apart from the solutions in terms of the architecture and structure of the bridge, the concept should outline the methods for the efficient connection of bridge abutments with existing and prospective transport routes located on both river banks.

The bridge concept must be characterised by high-quality architecture, with particular attention to detail. The facility should be incorporated into the city panorama, and constitute a landmark, through the use of innovative architectural thought, giving the facility a unique and original touch, highlighting its exceptional nature and significance. At the same time, attention must be paid to the existing directions of viewing axes; the bridge's structure should appear on the city's panorama from the right river bank in thought-out and neutral way.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oceny spełniania wymagań formalnych przez uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie:

---------------------------------------------------------------------------------------------

The evaluation of the fulfilment of formal requirements by the Competition participants and the submitted competition works shall be carried out by the Competition Jury, appointed by the Awarding Entity, in the following composition:
 

- Marek Mikos - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy Przewodniczący Sądu
- Andrzej Brzeziński - Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej
- Jacek Grunt-Mejer - Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji - Urząd m.st. Warszawy
- Marlena Happach - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy        
- Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
- Agnieszka Kulesza - Zarząd Dróg Miejskich
- Ewa Kuryłowicz - sędzia SARP
- Rainer Mahlamäki - architekt SAFA
- Hubert Markowski - Politechnika Warszawska Wydział Architektury - Sędzia Referent
- Maciej Mąka - sędzia SARP
- Adam Pawłowski - Politechnika Warszawska Wydział Architektury
- Łukasz Puchalski - Zarząd Dróg Miejskich
- Wojciech Wagner - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy
- Wojciech Zabłocki - architekt
- Patryk Zaręba - architekt krajobrazu
- Henryk Zobel - Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej 

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości  100 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda pieniężna  w  wysokości 70 000 zł.

III nagroda pieniężna  w  wysokości 40 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 50 000 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1st prize in the amount of 100 000 PLN and an invitation to negotiations under the single-source procurement procedure.

2nd prize in the amount of 70 000 PLN

3rd prize in the amount of 40 000 PLN

and a total amount for distinctions of 50 000 PLN.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pliki do pobrania

1. odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków_PL
(plik: odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków_PL.pdf, rozmiar pliku: 155.57 KB)
Pobierz
2. answers to queries concerning the submission of Applications ANG
(plik: answers to queries concerning the submission of Applications ANG.pdf, rozmiar pliku: 145.22 KB)
Pobierz
3. Regulamin konkursu
(plik: Regulamin Konkursu Most dla Pieszych.pdf, rozmiar pliku: 2.6 MB)
Pobierz
4. COMPETITION TERMS AND CONDITIONS
(plik: COMPETITION TERMS AND CONDITIONS.pdf, rozmiar pliku: 1.87 MB)
Pobierz
5. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.pdf, rozmiar pliku: 63.61 KB)
Pobierz
6. Appendix No.1 APPLICATION FOR ADMISSION TO TAKE PART IN THE COMPETITION
(plik: Appendix No 1.pdf, rozmiar pliku: 41.88 KB)
Pobierz
7. Załącznik Nr 1 A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego
(plik: Załącznik Nr 1 A - Oświadczenie o zmianie składu zespołu projektowego.pdf, rozmiar pliku: 50.56 KB)
Pobierz
8. Appendix No.1A NOTIFICATION OF A CHANGE TO THE DESIGN TEAM
(plik: Appendix No 1A.pdf, rozmiar pliku: 36.54 KB)
Pobierz
9. Załącznik Nr 2 - Pełnomocnictwo
(plik: Załącznik Nr 2 - Pełnomocnictwo.pdf, rozmiar pliku: 41.44 KB)
Pobierz
10. Appendix No.2 POWER OF ATTORNEY
(plik: Appendix No 2.pdf, rozmiar pliku: 39.44 KB)
Pobierz
11. Załącznik Nr 3 - Wzór JEDZ (ESPD) w formacie XML (skompresowany)
(plik: Załącznik Nr 3 - Wzór JEDZ (ESPD).zip, rozmiar pliku: 8.23 KB)
Pobierz
12. Appendix No. 3 The ESPD template in XML (ZIP)
(plik: Załącznik Nr 3 - Wzór JEDZ (ESPD).zip, rozmiar pliku: 8.23 KB)
Pobierz
13. Załącznik Nr 4 - karta identyfikacyjna
(plik: Załącznik Nr 4 - karta identyfikacyjna.pdf, rozmiar pliku: 25.95 KB)
Pobierz
14. Appendix No.4 IDENTIFICATION CARD
(plik: Appendix No 4.pdf, rozmiar pliku: 10.15 KB)
Pobierz
15. Załącznik Nr 5 - pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Załącznik Nr 5 - pokwitowanie złożenia pracy.pdf, rozmiar pliku: 25.15 KB)
Pobierz
16. Appendix No.5 ACKNOWLEDGEMENT OF THE RECEIPT OF THE COMPETITION WORK
(plik: Appendix No 5.pdf, rozmiar pliku: 27.6 KB)
Pobierz
17. Załącznik Nr 6 - Istotne postanowienia umowy
(plik: Załącznik Nr 6 - Istotne postanowienia umowy.pdf, rozmiar pliku: 212.22 KB)
Pobierz
18. Appendix No.6 Material provisions of the contract
(plik: Appendix No 6.pdf, rozmiar pliku: 206.66 KB)
Pobierz
19. JEDZ - instrukcja
(plik: Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf, rozmiar pliku: 1.19 MB)
Pobierz