Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

NOWE Studium

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan,

Uchwałą z dnia 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju naszego miasta na dziesięciolecia. Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Warszawa 2018 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego rozpoczynamy pracę nad nowym Studium  dla Warszawy. Warszawy, która dąży do tego, by być miastem przyjaznym, pełnym aktywnych mieszkańców i jednocześnie otwartą metropolią. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.

Najważniejszym wyzwaniem jest zadbanie, by miasto nie „rozlewało się” na coraz to nowe, niezurbanizowane tereny. Budowanie w granicach obszaru zwartego ograniczy koszty  ekonomiczne i ekologiczne. Celem jest również wypełnienie luk w zabudowie już istniejącej, tak by lepiej wykorzystać zasoby w ramach miasta zwartego. Ważne jest tworzenie obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować, odpoczywać, by ograniczyć potrzebę przemieszczanie się. Kluczowym wątkiem studium jest klimat. Zielona i niebieska infrastruktura, czyli zieleń i woda są równie ważne jak zabudowa. Tylko w ten sposób stworzymy Warszawę odporną na nowe wyzwania klimatyczne i przyjazną nam – warszawiakom.

Nowe studium powstanie za około 2,5 roku. To czas niezbędny m.in. na zrobienie niezbędnych analiz, sporządzenie wariantów koncepcji, uzgodnienia. W procesie tworzenia Studium ważna jest także opinia każdego z nas. Teraz kiedy przystępujemy do pracy, jest najlepszy moment, by podzielić się wiedzą i wzmocnić proces projektowy przez złożenie wniosku.

 

 

GEOANKIETA

Pliki do pobrania

1.
(plik: Prezentacja_studium_etap wniosków.pdf, rozmiar pliku: 1.13 MB)
Pobierz