Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: ,

 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

 

Statystyka planów miejscowych – stan na 25 września 2020 r.

Plany obowiązujące

Obecnie obowiązuje 299 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 20.399,47 ha (39,45% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

Obecnie w trakcie realizacji jest 214 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzone w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Plany w trakcie sporządzania obejmują 16.208,64 ha
(31,33% powierzchni miasta), z czego:

  • 2.492,6 ha terenów już objętych obowiązującymi planami (4,82% powierzchni miasta),
  • 13.716,04 ha terenów bez obowiązujących planów miejscowych (26,51% powierzchni miasta).

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - klauzula informacyjna.