Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Ochota

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. rejonu Szczęśliwic Północnych

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLVI/1445/2008 z dnia 18.12.2008 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 26.01.2009 poz. 192  
2* M.p.z.p. Pola Mokotowskiego

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVII/1706/2009 z dnia 18.06.2009 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z dnia 30.07.2009 poz. 3607  
3 M.p.z.p. obszaru Rakowca

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVII/1710/2009 z dnia 18.06.2009 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 121 z dnia 28.07.2009 poz. 3553

Wyrok WSA z dnia 3.10.2017 sygn. akt IV SA/Wa 3201/16 (unieważnienie części zapisów dla działki ew. nr 8/2 z obrębu 2-03-20)

Wyrok NSA sygn. akt II OSK 3275/17 z dnia 24.10.2018 r.

(oddalono skargę kasacyjną Miasta od wyroku WSA z 03.10.2017 r.) 

4 M.p.z.p. rejonu Ochota Centrum

tekst rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXVI/2058/2009 z dnia 5.11.2009 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 206 z dnia 13.12.2009 poz. 6045  
5 M.p.z.p. części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XCIV/2808/2010 z dnia 9.11.2010 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207 z dnia 12.12.2010 poz. 6568  
6 M.p.z.p. rejonu ulicy Opaczewskiej

tekst rysunek mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXXII/747/2012 z dnia 23.02.2012 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21.03.2012 poz. 2862  
7 M.p.z.p. rejonu Szczęśliwic Południowych

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXIII/1731/2013 z dnia 29.08.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16.09.2013 poz. 9646

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 684/14 z dnia 10.06.2014 r.

(oddalenie skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy)   

Wyrok NSA sygn. akt II OSK 2593/14 z dnia 21.06.2016 r. 

(uchylono zaskarżony wyrok i przekazano do ponownego rozpatrzenia)

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1977/16 z dnia 30.03.2017 r.

(stwierdzono nieważność uchwały w części)

Wyrok NSA sygn. akt II OSK 1944/17 z dnia 26.06.2018 r.  (oddalono skargi kasacyjne Miasta i osób wnoszących skargę na uchwałę) 

8 M.p.z.p. w rejonie al. Bohaterów Września - część I 

tekst** 
rysunek** 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XXXIX/1013/2017 z dnia 19.01.2017

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.01.2017 poz. 926

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.19.2017.MO z dnia 23.02.2017
M.p.z.p. nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 

[unieważniony]
tekst 
rysunek  

Rada m.st. Warszawy, nr XLI/1063/2017 z dnia 9.02.2017

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20.02.2017 poz. 1647 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.47.2017.MO z dnia 8.03.2017 
[obowiązujący]
tekst
rysunek
mapa  

Rada m.st. Warszawy, nr LXIII/1730/2018 z dnia 22.03.2018

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.04.2018 poz. 3413  
10 M.p.z.p. w rejonie al. Bohaterów Września - część I [uzupełnienie] tekst
rysunek 
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXIII/2062/2018 z dnia 30.08.2018

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2018 poz. 8877   

__________

* plan miejscowy obejmuje obszar wykraczający poza granice dzielnicy Ochota

** tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcie nadzorcze