Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Plany obowiązujące - Wesoła

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Linki Organ uchwalający,
nr i data uchwały
Publikacja w dzienniku urzędowym Wyroki WSA i NSA oraz rozstrzygnięcia wojewody
1 M.p.z.p. obszarów „Wesoła Centrum” i „Wesoła-Wola Grzybowska”

tekst* 
rysunek* 
legenda
mapa

Rada Miasta Wesoła, nr 211/LX/98 z dnia 24.04.1998

Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 69 z dnia 7.12.1998 poz. 336 Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 254/15 z dnia 27.04.2015
2 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła w części dotyczącej terenu pod przepompownię ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Miasta Wesoła, nr 157/XXII/2000 z dnia 25.02.2000

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 45 z dnia 19.04.2000 poz. 446  
3 M.p.z.p. obszaru „Wesoła – Szkopówka”

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Miasta Wesoła, nr 211/XXVIII/2000 z dnia 6.10.2000

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 151 z dnia 18.12.2000 poz. 1432  
4 M.p.z.p. miasta Wesoła dla obszaru obejmującego teren przebiegu kolektora kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Długiej, poprzez przesiekę leśną, do ul. Kilińskiego

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada Miasta Wesoła, nr 294/XXXVIII/2001 z dnia 30.08.2001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 191 z dnia 13.09.2001 poz. 3227  
5

M.p.z.p. terenu parafii rzymsko-katolickiej w Starej Miłosnej przy ul. Jana Pawła II

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXIII/394/2003 z dnia 18.12.2003

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 330  
6

M.p.z.p. dla obszaru Stara Miłosna – część północna nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – część II

tekst* 
rysunek* 
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LXXXII/2736/2006 z dnia
10.10.2006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 229 z dnia 13.11.2006 poz. 8492 Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1524/17 z dnia 5.10.2017 
7 M.p.z.p. dla obszaru Stara Miłosna – część północna nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – część I

tekst
rysunek
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XXX/950/2008 z dnia 8.05.2008, zmieniona (sprostowanie błędów) uchwałą nr LII/1594/2009 z dnia 16.04.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 96 z dnia 11.06.2008 poz. 3413 i nr 70 z dnia 15.05.2009 poz. 1835  
8 M.p.z.p. dla obszaru obejmującego tereny Wesołej – Zielonej, Wesołej – Grzybowej, Wesołej – Groszówki – część I

tekst* 
rysunek*:
część 1
część 2
legenda
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr LVIII/1778/2009 z dnia 9.07.2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 132 z dnia 13.08.2009 poz. 3940

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 896/12 z dnia 25.09.2012

wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1733/14 z dnia 9.12.2014,

postanowienie WSA sygn. akt IV SA/Wa 1733/14 z dnia 19.12.2014

9 M.p.z.p. Stara Miłosna – część północna – nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – część III A

tekst
rysunek
mapa

Rada m.st. Warszawy, nr XLIX/1362/2013 z dnia 17.01.2013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8.02.2013 poz. 1495  
10 M.p.z.p. obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła

tekst 
rysunek 
mapa 

Rada m.st. Warszawy, nr XX/484/2015 z dnia 26.11.2015

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.01.2016 poz. 419

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.282.2015.MO z dnia 22.12.2015

 

_____________
* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego rozstrzygnięcia wyroki i postanowienia sądowe