Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Wydział Polityki Przestrzennej BAiPP, 29 listopada 2011 - 10:35


Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., Uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. oraz Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r.

Zmiana studium

Uchwała nr L/1424/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium rozpoczęła procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Do 7 maja 2014 r. trwało wyłożenie projektu zmian studium, a do 28 maja można było składać uwagi i wnioski. Projekt zmian studium i materiał informacyjny opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Od 17 września 2014 r. udostępniono projekt zmian studium przygotowany do uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy, która Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r. przyjęła zmiany.

Tekst i rysunki studium w Internecie

Dostępna jest ujednolicona forma tekstu i rysunków studium z wyróżnieniem poprzednich zmian. Zarówno tekst jak i rysunki obejmują uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowo rysunek nr 14 "Struktura funkcjonalno-przestrzenna - Kierunki zagospodarowania przestrzennego" został udostępniony w serwisie mapowym m.st. Warszawy. Rysunek ten zawiera informacje o planowanych funkcjach terenów, wskaźnikach kategorii wysokości i intensywności zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, obszarach objętych prawną ochroną konserwatora przyrody i konserwatora zabytków, ponadto o elementach systemu przyrodniczego i układu komunikacyjnego.

Studium a plany miejscowe

Studium obejmuje całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje już ponad 200 planów miejscowych, drugie tyle jest opracowywanych.

Wypisy i wyrysy ze studium

Zainteresowani mieszkańcy i instytucje, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mogą otrzymać wypis i wyrys ze studium dla wskazanego przez wnioskodawcę obszaru (rejonu ulic, działki). Dokument taki zawiera te zapisy studium, które dotyczą tylko tego obszaru. Wyrys obejmuje stosowne fragmenty rysunków studium.

Wydanie wypisu i wyrysu jest odpłatne (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635). Wysokość opłaty skarbowej jest zależna od liczby stron wypisu. Opłata za wypis o objętości do 5 stron wynosi 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł, za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł. Maksymalny koszt wypisu i wyrysu wynosi 250 zł. Opłatę skarbową za wydanie wypisu i wyrysu ze studium w wysokości 70 zł wpłaca się z góry, przed złożeniem wniosku, na rachunek opłaty skarbowej w Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. Przy wydaniu wypisu może zaistnieć konieczność dopłaty w zależności od objętości wyrysu i wypisu.

Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu należy składać:

  • w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach.