Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu 5 Rogów w Warszawie
Harmonogram

 

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 
  • do 8 lipca 2016 r. do godz. 16.00. 
  • Składanie prac konkursowych do: 
  • do 26 października 2016 r. do godz. 16.00

Kontakt

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu:
• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl 
• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 (z dopiskiem: KONKURS5R)
• korespondencja pocztowa przesyłana na adres: 
   Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Opis

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania tzw. placu Pięciu Rogów w Warszawie, czyli obszaru w obrębie skrzyżowania ulic: Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda przy uwzględnieniu relacji placu z ulicami znajdującymi się z „całościowym obszarze opracowania konkursowego”.

W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza  terytorium RP), którzy:
-
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, a ponadto:
-
dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.
-
w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

- atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania placu, w kontekście spełnienia celu konkursu - waga kryterium - 80%
- uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji - waga kryterium - 20%

 

INFORMACJE
 

19.07.2016
Organizator konkursu informuje, że zakończono weryfikację Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Po wezwaniu Uczestników do uzupełnień i wyjaśnień, do konkursu zakwalifikowano wszystkich Uczestników, którzy złożyli Wnioski w terminie.
Zaproszenia do złożenia prac konkursowych zostały wysłane drogą mailową na adres podany we Wniosku.
Jeżeli ktoś z Uczestników nie otrzymał Zaproszenia proszę o kontakt mailowy z Organizatorem: konkursy@um.warszawa.pl. 

 

21.10.2016

Zmiana w składzie Sądu Konkursowego

Działając na podstawie Art. 112, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015, poz. 2164 ze zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 1460/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.10.2015.. w sprawie zasad organizacji konkursów w Urzędzie m. st. Warszawy, działając w oparciu o Pełnomocnictwo nr GP-0052/3788/2011, wprowadzam zmiany do Regulaminu konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Pięciu Rogów w Warszawie, w zakresie składu sądu konkursowego, i tak:

Na miejsce, podlegającego wyłączeniu ze składu sądu konkursowego, Pana Jacka Wojciechowicza, powołuję do sądu konkursowego Panią Renatę Kaznowską.

Na miejsce, podlegającego z wyłączeniu ze składu sądu konkursowego, Pana Michała Trzcińskiego, powołuję do sądu konkursowego Pana Jana Jakiela.


10.11.2016 - informacja

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 11.15.

Wyniki zostaną ogłoszone na III piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, przy ul. Brackiej 25 (Marzyciele i Rzemieślnicy).

10.11.2016 - wyniki konkursu
http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/wyniki-konkursu-plac-5-rog%C3%B3w

 

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości 70 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II nagroda pieniężna  w  wysokości 50 000 zł.
III nagroda pieniężna  w  wysokości 30 000 zł.
oraz pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 30 000 zł.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki

Pytania i odpowiedzi

29 września 2016 - 15:17
Pytanie Nr 7. Czy część opisowa projektu może zawierać elementy graficzne czy jedynie tekst?
Odpowiedź:

Tak, część opisowa może zawierać elementy graficzne. Zgodnie z zapisami regulaminu część opisową można uzupełnić o dodatkowe schematy, tabele i zdjęcia. 

1 2 3 4 5 6 7 next last

Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu
(plik: Regulamin Konkursu - Plac 5R.pdf, rozmiar pliku: 1.45 MB)
Pobierz
2. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Załącznik Nr 1 Wniosek o dopuszczenie.pdf, rozmiar pliku: 59.39 KB)
Pobierz
3. Załącznik Nr 2 - Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej
(plik: Załącznik Nr 2 - pokwitowanie złożenia.pdf, rozmiar pliku: 132.71 KB)
Pobierz
4. Załącznik Nr 3 - Karta identyfikacyjna
(plik: Załącznik Nr 3 - karta identyfikacyjna.pdf, rozmiar pliku: 25.83 KB)
Pobierz
5. Załącznik Nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy
(plik: Załącznik Nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy.pdf, rozmiar pliku: 131.93 KB)
Pobierz
6. Załącznik A-1 - Wyniki diagnozy metodami psychologii środowiskowej
(plik: Załącznik A-1 - Palac Pięciu Rogów diagnoza.pdf, rozmiar pliku: 4.46 MB)
Pobierz
7. Załącznik A-2 - Sprawozdanie z dwóch spotkań dotyczących placu Pięciu Rogów
(plik: Załącznik A-2 - Plac Pięciu Rogów Raport ze spotkań w ramach konsultacji społecznych 16 i 9 maja 2016.pdf, rozmiar pliku: 441.36 KB)
Pobierz
8. Załącznik A-3 - Raport z konsultacji dotyczących Placu Pięciu Rogów
(plik: Załącznik A-3 - Raport z konsultacji społecznych_ w terenie i online.pdf, rozmiar pliku: 11.67 MB)
Pobierz