Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

WDS a Strategia Warszawa 2030

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: zhyrcza,

Idea Warszawskiej Dzielnicy Społecznej zakłada, że nowe projekty mieszkaniowe powinny posiadać ofertę skierowaną do różnych grup społecznych. Wpisuje się przez to w założenia strategii rozwoju Warszawy #Warszawa2030. A dookreśla to cel operacyjny 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań, który brzmi:

"Planowane jest podniesienie dostępności mieszkań dzięki zwiększeniu zasobu lokali komunalnych. Ponadto wspierane będzie budownictwo społeczne oraz inicjatywy na rynku mieszkań na długotrwały i bezpieczny wynajem. Promowane będą alternatywne i innowacyjne sposoby zaspakajania potrzeb mieszkaniowych osób o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach. Propagowane będzie tworzenie budynków i osiedli mieszkaniowych stanowiących integralną część otoczenia, zapewniających wysoką jakość przestrzeni wspólnych oraz uwzględniających wymogi osób w różnym wieku, co będzie sprzyjało różnorodności społecznej. Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi – kształtowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i o ograniczonym na nie wpływie”.