Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Żerań FSO - komunikacja

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan,

Powiązania lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego obszar opracowania z terenami otaczającymi będzie odbywać się poprzez ul. Jagiellońską oraz projektowaną ul. Nowo-Krasińskiego wraz mostem na przedłużeniu ul. Krasińskiego. Lokalny układ komunikacji drogowej został oparty na ulicy klasy lokalnej poprowadzonej wzdłuż wschodniej granicy obszaru, na styku z terenami kolejowymi oraz na układzie poprzecznych ulic klasy lokalnej ze skrzyżowaniami z ul. Jagiellońską. Na obszarze opracowania przewidywane jest wyznaczenie strefy ruchu uspokojonego tempo 30 km/h w obrębie ulic klasy lokalnej oraz wyznaczenie stref zamieszkania w obrębie ulic klasy dojazdowej dróg wewnętrznych oraz poszczególnych zespołach zabudowy wielorodzinnej. Rozbudowany układ komunikacji pieszej i rowerowej wyznacza siatkę powiązań: z terenami parkowo-rekreacyjnymi Doliny Wisły, terenami po wschodniej stronie obszarów kolejowych oraz terenami Portu Żerańskiego, jak również z przystankami komunikacji publicznej (tramwajowymi, autobusowymi i kolejowymi). Publiczna komunikacja szynowa będzie stanowiła główną alternatywę dla komunikacji indywidualnej.

Żerań FSO - komunikacja

 

Żerań FSO - przekrój przez aleję FSO

 

Docelowy przewidywany udział podroży związany z funkcjonowaniem obszaru Żerań FSO oszacowano na podstawie przepustowości istniejącego i projektowanego układu drogowego, zdolności przewozowej i dostępności poszczególnych środków komunikacji publicznej oraz przyjętych rozwiązań programowo - przestrzennych sprzyjających ruchowi pieszemu lub rowerowemu.

 

Żerań FSO - tabele i wykresy prezentujące podział zadań przewozowych